ingatlan

Adatvédelmi szabályzat és Adatkezelési tájékoztató
www.ingatlanmax.hu hirdetési oldal és Faluhelyi György József ev 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)

A regisztráló Felhasználó vagy Látogató (érdeklődő) részéről az IngatlanMax.hu hirdetési oldal egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a hirdetési oldal Adatvédelmi Tájékoztatójának és a Felhasználási Feltételeinek elolvasás utáni, saját kezű jelöléssel történő elfogadása!

  
Az egyes regisztrált Felhasználói és Látogatói, személyes adatokat (is) tartalmazó részek kizárólag check-box (bepipálandó jelölő négyzet) saját kezű bejelölésével aktiválhatók, érhetők el! 
Megértésüket köszönjük! 

Faluhelyi György József egyéni vállalkozó az Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vette az alábbiakat:

●  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete(GDPR);

●  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló              2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

●  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól              szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

●  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az                                        információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló      2001. évi CVIII. törvény;

●  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok                                megőrzését illetően).

Használt fogalmak értelmezései:

GDPR  (General Data Protection Regulation) 

Magánszemélyek személyes adatainak védelmére hivatott
Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete.
Legfontosabb változás, hogy a GDPR szélesebb körű ellenőrzést ad a természetes személyeknek személyes adataik fölött, valamint számos új kötelezettséget ró a személyes adatokat gyűjtő, kezelő és elemző szervezetekre. A GDPR ezenfelül új hatáskörökkel ruházza fel az országos hatóságokat, amelyek így jelentős bírságokat szabhatnak ki a rendeletet megszegő szervezetekre.

1.    1.  Faluhelyi György József egyéni vállalkozó által kezelt Személyes adatok köre és időtartama

Bejelölésekhez tartozó tartalmak elolvasása kötelező, a jelölő négyzetek bejelölése nélkül nem lehet az adott tartalmat aktiválni!
Amennyiben a jelölések megtörténnek, az Adatkezelő számára minden esetben azt jelenti, hogy az abban leírtak értelmezése (is) megtörtént!


Hirdetési weboldal regisztrációjához
: kapcsolattartó neve, hirdető neve, hirdető címe, e-mail cím, telefonszám
Törlés a regisztrált időszak végén, teljes hirdetési állománnyal együtt. 

Kivéve, ha hosszabbítás történik. 
Minden hosszabbításkor 
újabb Regisztráció  szükséges, megerősítve az adatsort és a kért Felhasználói csomagot, illetve elolvasás után elfogadva a „jelölő négyzetekben” (check-boksz) a Szabályzatokat!

Számlázási adatok: Szá
mlázási név, város,  irányítószám, cím, postázási cím 
Törlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerint, mivel az itt megadott adatok a számlázás adatsorát képezik.

A Regisztráció panel alján a „jelölő négyzetekben” kötelező bejelölni az alábbiakat 
 •        Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom 
 •        Szerződési feltételeket elfogadom
 •        Számlázási rendet elfogadom
 
Részletes kereső - e-mailes hirdetésfigyelő – ingyenes szolgáltatás:
az automatikus levélküldéshez szükséges egy valós e-mail cím megadása, amely az Interneten nem jelenik meg!
A „Részletes kereső - e-mailes hirdetésfigyelő” e-mail doboz alatt kötelező bejelölni az „Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom” jelölő négyzetet!
Törlés külső adatkezelés nélkül, 60 naptári napig tartó szolgáltatás!
 
A hirdetés feladójának adataihoz történő eljutás

Minden egyes hirdetésnél, amikor az Érdeklődő szeretné megtudni a hirdetés feladójának adatait, akkor  az "Érdeklődni:" felirat alatt látható és linkelhető "Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom" alatti tartalom elolvasását követően, a Jelölő négyzet saját kezű bejelölése után adja fel a rendszer a Hirdető adatait!
 
Ingatlant kínál? – ingyenes szolgáltatás
A kívánt kapcsolat felvételhez szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail cím
Az elküldés előtt kötelező bejelölni a „Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom” jelölő négyzetet!
Törlés mentés nélkül, a beérkezés és az ingatlanközvetítők felé küldés után
(a személyes adatok az Interneten nem jelennek meg!

Keresés küldése – ingyenes szolgáltatás
A várt kapcsolat felvételhez szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail cím
Az elküldés előtt kötelező bejelölni a „Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom” jelölő négyzetet!
Törlés mentés nélkül a beérkezés és az ingatlanközvetítők felé küldés után (a személyes adatok az Interneten nem jelennek meg!)
 

Ingatlanközvetítői Megbízó adatai

Természetes személy ügyfél vagy az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró természetes személy adatai.
 
A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény" rendelkezései szerint, amely az ingatlanközvetítői tevékenységet végzők részére az alábbi személyes adatok rögzítését kötelező jelleggel írja elő: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő,  személy azonosító jel, anyja születési neve, lakcím, lakcím kártya száma, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosítási okmány típusa, száma 
Törlés a megbízási szerződés hatályvesztésekor
Kivéve, amennyiben az adott ingatlan értékesítéséből eredően  közvetítői jutalék megfizetésére irányuló számla kerül kiállításra.
Ilyen esetekben a Megbízási szerződés és az ingatlan bemutatás alkalmával kiállított Megtekintési nyilatkozat, - mint a számlázás alapja
 (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §.)

2.  Adatkezelő:

Az a természetes személy, vagy szervezet, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza, illetve a magánszemélyek személyes adatait a legjobb tudása és a GDPR előírás alapján kezeli.  

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében elsődleges Adatkezelőnek minősül: 

Faluhelyi György József egyéni vállalkozó
adószám: 59580638-1-33
Székhely: 2049 Diósd, Szabadság út 85.
Telefon: +3623 370 375                                                                                 
E-mail: ingatlan@celpiac.hu  
Faluhelyi György
mint az www.ingatlanmax.hu  hirdetés oldal üzemeltetője, továbbá ingatlanközvetítői tevékenysége esetén a  Megbízási szerződés alapján, a Megbízó nevében és javára ingatlanközvetítést végző vállalkozás. 

3.   Felhasználó - Látogató - Megbízó és Érdeklődő:

 • Felhasználó az a Hirdető (természetes személy is), aki a hirdetési szolgáltatásokra regisztrál 
 • Látogató akik a hirdetési oldalon található hirdetések között az ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -ban leírtak betartásával keres
 • Megbízó, aki nevében és javára végzendő ingatlanközvetítői munkára ad ingatlanközvetítésre irányuló Megbízást. 
  Megbízó és Megbízott a Megbízási szerződésükben kölcsönös kötelezettségeket vállalnnak és jogokat biztosítanak egymásnak.   
 • Érdeklődő, aki a hirdetési oldalon lévő hirdetések bármelyikét megtekinti.  A meghirdetett ingatlanra érdeklődést jelent be, a hirdetővel közösen azt megtekinti és ennek keretében megadják egymásnak a személyes adataikat. 
4.   Személyes adat vagy adat:

bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy  természetes személy Felhasználó, Látogató, Megbízó és vagy Érdeklődő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés. Ilyen többek között a természetes személy tulajdona, tulajdoni tárgyai vagy az azokról készült leírás, fénykép/ek is, amennyiben azok felhasználásra kerülnek.
A fentiek nyilvánosság elé tárásához minden esetben kell a tulajdonos - természetes személy - írásos (Megbízási szerződésben rögzítve) hozzájárulása!
  
Személyes adat a munkavállalónk vagy ügyfelünk neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye. 
Vannak olyan adatok, amelyeket érdemes személyes adatként kezelni, mert az adat beazonosíthatóvá tesz egy konkrét személyt. ha közvetetten is –  személyes adatnak minősül. 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

5.  Külsős adatkezelőnek minősítünk
olyan hirdetési oldalakat, amelyekre az előfizetőink egyedi megrendelése alapján továbbtöltjük az általa az IngatlanMax.hu adatbázisába betöltött hirdetéseit.
Jelenleg a Házbank.hu rendszerébe történik - a Felhasználó által választható

csomag alapján továbbtöltés: http://hazbank.hu/account_hb/adatvedelem_20110205.pdf   


Ilyenkor az aktuális hirdetési oldal Adatvédelmi szabályzata lép érvénybe és kötelező a természetes személy által megadott személyek adatainak védelme. 

1.

Cég: Házbank.hu Kft.
Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.,
Adószám: 23559976-2-42,

Cégjegyzékszám: 01-09-971351,
email: info@hazbank.hu
Tel:  Kövesdi Marcell: +36302208882
       Hortobágyi Zoltán: +36706080410

2.

KBOSS.hu Kft., mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

A KBOSS.hu Kft. a honlapon regisztrált ügyfeleivel fennálló szerződéses jogviszonyban, mint adatkezelő jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, viszont szolgáltatásai egy részében, mint adatfeldolgozó

látja el a tevékenységét a számlázóprogram szolgáltatás biztosításakor és a banki kapcsolatot igénylő szolgáltatások esetében, mert ebben az esetben az egyes számlakibocsátó Felhasználók és cégek nevében kezel személyes adatokat.

Az Adatkezelő a www.szamlazz.hu weboldalon számlázási szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók személyes adatait kezeli. Személyes adatnak minősülnek a természetes személy felhasználók ( a továbbiakban: Felhasználók) adatai.

Felhasználó a Honlapon a www.szamlazz.hu/adatvedelem/  linkre kattintva elérheti adatvédelmi tájékoztatót, amelyben az Adatkezelő összefoglalta adatkezelési elveit és gyakorlatát. 

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses
viszonyban vagy az adott Adatkezelés tekintetében szerződésszerűen nem működik együtt.

Azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár a nélkül – hozzáférnek és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatás honlapján folytatott Felhasználói, Látogatói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó tevékenységeinek részleges azonosítására. 

 

A hozzáférések a legtöbb esetben az Internet felőli keresések, aktivitások lehetnek, mivel a kereső ügyfelek a Külső szolgáltatók felületéről indítják a kereséseiket. 
Ilyen külső szolgáltató: Google LLC (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) 

E Külső szolgáltató a részükre továbbított, illetve általuk mért aktivitásokat, esetleges Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kötelesek megvédeni!

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyenformában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak!

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait

6.  Amennyiben a Felhasználó vagy a látogató a www.ingatlanmax.hu Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere nem rögzíti a Felhasználó/látogató IP címét.

7.  Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében

a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
 Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

8.   A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatás jobb színvonalú  igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti fenti adatokat

9.   Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét (megadott egyéb adatait) és azt a szolgáltatás nyújtásához, az észrevétel elbírálásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 

10.   Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja, jogalapja:

 • a Felhasználó azonosítása a feladott hirdetéseinél a Felhasználóval való kapcsolattartás, az igényelt szolgáltatási csomag (regisztrálással) alapján a számla kiállítása, illetve a Felhasználó , Látogató vagy Érdeklődő által bejelölt ingyenes szolgáltatásokon keresztüli – ismeretlen harmadik féllel történő - kapcsolatfelvétel biztosítása. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása; 
 • a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatás valamint a hirdetések testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása;
 • közösségi szolgáltatások (fórum, zárt szakmai (tehát nem természetes személyek részére létrehozott) levelező lista, kizárólag ingatlanközvetítőknek és rokon szakmában dolgozóknak) esetén Felhasználók egymás általi  azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele; 
 • szolgáltatás igénybevétele, a regisztrálás alkalmával megjelölt szolgáltatás havidíjának számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; 
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 • a Felhasználók jogainak védelme
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. 

 

 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. 

11.   Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,
A jelölő négyzet saját kezű bejelölése egy nyilatkozatnak felel meg!
Nyilatkozat egyben elismerése annak, hogy a Jelölő négyzetek alatti hivatkozott részek tartalmát elolvasták, megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Felhasználók 
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

12.    A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosulthozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

13.  A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett hirdetésben közölt képek és ingatlan adatok (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását szerződésében rögzítve jogszerűen beszerezte. 

A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. 


15.  Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő, illetve az általa megbízott munkatársa vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

16.   Az Adatkezelés elvei, módja 

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. 

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. 

• Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

• Adatkezelő a neki elektronikus úton megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. 

A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel!

• A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. 

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 

• Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban a fenti esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. 

• A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

• Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. 

• Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók, Látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

• Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy  a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 

E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

 17.  Az Adatkezelések időtartama 

• Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig a levelező programjában megőrzésre kertül. 

• A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik, kivéve, ha a Felhasználó előfizetési ideje még nem járt le. Ilyen esetben a lejárat után a betöltött teljes hirdetési állománnyal együtt kerül törlésre. 

• A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja lejártával, törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött hirdetési tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. 

• Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

• Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót értesíti.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

• Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

 18.  A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 

• A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára betekintést. 

• Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. 

• Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről, a regisztráció alkalmával megadott adatairól bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az ingatlan@celpiac.hu  címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. 

A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. 

• A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. 

• A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. 

• Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli. 

• A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

19. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 

• Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. 

• A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen 

• Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 20.  Jogérvényesítési lehetőségek

• Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az ingatlan@ingatlanmax.hu  e-mail címen. 

• A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

• A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

• Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Diósd, 2022.11.24.
 


Ingatlan Max